Condicions Generals de Compra

Condicions de Compra

L'Avís Legal publicat en aquesta pàgina Web identifica al titular segons el que s'estableix en l'Art. 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Els productes oferts en aquesta pàgina estan destinats al consum, per la qual cosa el contracte de compravenda es realitza en el moment en què el client emet la confirmació expressa de la seva comanda. Per aquest motiu, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L., recomana la lectura íntegra de l'avís legal i d'aquestes condicions generals abans d'acceptar la comanda.

El contracte actual se celebra en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/2014, de 27 de març. Les condicions de contractació són les següents:

Productes i preus

Els productes oferts a la botiga en línia, juntament amb les seves característiques, utilitats, imatges i preu apareixeran en pantalla.

Els preus dels productes relacionats a la botiga en línia, s'inclouran i podran ser consultats, en qualsevol moment, a través dels catàlegs i/o informació recollida a la botiga en línia durant el procés de compra d'aquests.

Aquests preus indicats en pantalla figuraran en euros i seran els preus de venda al públic pel que inclouran els impostos que siguin aplicable a cada moment. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret a triar a cada moment els productes que s'ofereixin als usuaris a través de la botiga en línia. Així mateix, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts a la botiga en línia.

Els preus i ofertes presentats al botiga en línia són vàlids exclusivament per a comandes en línia realitzades a través de la botiga en línia, i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents en altres botigues físiques de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L.

LOUIS ARMANND OIPTICS, S.L. no estarà obligada a subministrar el producte a un preu incorrecte si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable per l'usuari com a preu incorrecte.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en el que s'estableix anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte als quals hagi estat enviada la confirmació de la comanda.

Realització de la comanda

La realització de comandes a través de la botiga en línia únicament es permet a usuaris amb adreces de lliurament dins de la Unió Europea (excloent per al territori espanyol, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

Per a l'adquisició dels productes a la botiga en línia, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. sol·licitarà a l'usuari que es registri, per a això l'usuari haurà d'emplenar el formulari de registre a fi que LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. li creï un compte d'usuari que estarà formada per l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari com a nom d'usuari i la contrasenya que l'usuari hagi triat, totes dues dades necessàries per a accedir a la botiga en línia i efectuar les compres. El nom d'usuari i la contrasenya facilitats per LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. són elements identificadors i tenen caràcter personal, intransferible i modificable.

Una vegada registrat l'usuari, i per a procedir a la compra de productes, haurà de seleccionar el/els producte/s que desitja adquirir segons les indicacions recollides en pantalla, seleccionar l'adreça d'enviament del/dels producte/s seleccionat/s, (el que pot implicar, segons la forma d'enviament seleccionat, el càrrec de les despeses d'enviament i en aquest cas apareixeran en la pantalla en el moment de seleccionar aquesta forma d'enviament) i la forma de pagament entre les permeses a cada moment. Una vegada emplenat a aquest efecte el formulari de comanda haurà de validar-lo, mitjançant l'acceptació de les presents condicions. La seva acceptació suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents condicions, que és el document pel qual es regirà el contracte de compravenda celebrat entre LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. i l'usuari com a part de la celebració d'aquest. De disposar l'usuari algun codi promocional, podrà introduir-lo en l'apartat habilitat a aquest efecte abans de realitzar la comanda.

L'usuari pot consultar en qualsevol moment les diferents modalitats d'enviament ofertes per la botiga en línia i l'import de les despeses d'enviament, que es detallen en l'apartat Enviaments i Devolucions.

Excepte prova en contra, les dades registrades per LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. i els usuaris. LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. arxivarà el document electrònic en què es formalitzi la comanda i aquest serà accessible.

Una vegada efectuada la compra, i en el termini més breu possible, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. remetrà per e-mail a l'usuari una confirmació de la comanda. La confirmació de la comanda no tindrà validesa com a factura. Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda.

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. donarà curs a totes les comandes que es realitzin subjectant-se exclusivament al que es disposa en les presents condicions. En qualsevol cas, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

En cap cas podrà modificar-se una comanda, una vegada sol·licitat per l'usuari, sense el consentiment per escrit de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. Qualsevol modificació proposada per l'usuari i acceptada per LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. podrà estar subjecta a càrrecs per modificació o possibles variacions en el preu, les especificacions o el termini de lliurament dels productes, segons determini LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. sobre la base del seu criteri exclusiu, i d'acord amb la normativa vigent, sent aquesta decisió vinculant per a l'usuari comprador una vegada se li hagi comunicat.

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya i per tant l'accés a la botiga en línia a aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb LOUIS ARMANND OPTICS, S.L.

Pagament

El pagament del preu dels productes comprats a la botiga en línia i de les despeses d'enviament que apareguin en pantalla (en el supòsit d'haver de suportar-los l'usuari segons el preu total dels productes, el país de lliurament dels mateixos i la forma d'enviament seleccionada), es podrà realitzar mitjançant els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin en pantalla. Poden consultar-se els mitjans de pagament acceptats a cada moment en la pàgina d'inici del botiga en línia.

Per a procedir al pagament, l'usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació:
a) Número de targeta
b) Data de caducitat
c) El Codi de Verificació (CVV)
d) Així com qualsevol altra que s'exigeixi en pantalla com a sistema de pagament electrònic.

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquest efecte seran encriptats per a garantir la màxima seguretat d'aquests. Amb la finalitat de garantir la major seguretat als usuaris, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l'usuari, previ al lliurament de la comanda.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora d'aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. no respondrà de cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar la compravenda amb l'usuari.

Disponibilitat dels productes

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no hi hagués disponibilitat en estoc, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret de facilitar informació a l'usuari sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que l'usuari podrà encarregar. Si l'usuari no desitgés realitzar una nova comanda dels productes oferts en substitució, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. procedirà a reemborsar la quantitat abonada per l'usuari en un termini no superior a catorze (14) dies.

Lliurament

Sense perjudici del que s'estableix respecte a la disponibilitat d'estoc, i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. procedirà a preparar i a enviar els productes adquirits a la botiga en línia i relacionats en la confirmació de la comanda a l'adreça indicada per l'usuari o a la botiga física de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. indicada en el moment de realitzar la comanda (en cas d'haver seleccionat aquesta opció) dins del termini indicat en el moment de la realització de la comanda (segons la forma d'enviament seleccionada) i, en qualsevol cas, en un termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.
Els dissabtes, diumenges i festius no es realitzen lliuraments, per la qual cosa aquests dies no computen a l'efecte de termini de preparació ni de lliurament de les comandes realitzades a través de la botiga en línia . A l'efecte de les presents condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament en el moment en què l'usuari ferm la recepció dels productes en l'adreça de lliurament convingut.

Canvis i devolucions

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L., amb el seu objectiu de donar un servei de qualitat i òptim als seus usuaris, pot oferir als seus usuaris la possibilitat de canviar i/o retornar els productes comprats a través de la botiga en línia.

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la política de canvis i devolucions, si bé únicament l'aplicarà per a comandes realitzades a partir de la seva modificació i respectarà la política de canvis i devolucions anterior per a aquelles comandes que s'haguessin realitzat amb anterioritat a la seva data de modificació.

Dret de desistiment

Sense perjudici de la política de canvis i devolucions indicada en l'apartat anterior que LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. pot oferir en qualsevol moment, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. informa l'usuari que, de conformitat amb la legislació vigent, disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals per a desistir del producte sense necessitat de justificació a partir de la data de recepció de la comanda o de lliurament de la comanda, en el supòsit d'haver-lo recollit en una botiga física de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L.. Per a efectuar aquest desistiment, l'usuari podrà optar entre la devolució del producte en qualsevol de les botigues físiques de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. o mitjançant la comunicació del desistiment a LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça ao@armandoptics.com la fi d'organitzar la recollida en el seu domicili per un missatger. En el supòsit de comunicar el desistiment per correu electrònic, podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori:

– A l'atenció de LOUIS ARMANND, S.L.:
– Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé [*].
– Demanat el [*] i rebut el [*].
– Nom de l'usuari i número de telèfon de contacte.
– Domicili de l'usuari: [*].

Adverteixi's que en el supòsit d'haver optat l'usuari pel lliurament de la comanda en una botiga física de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. i optar l'usuari per la recollida de la comanda en el seu domicili per un missatger, l'usuari correrà amb els costos de la seva devolució. De la mateixa manera, correrà l'usuari amb el cost de la seva devolució per a lliuraments que s'hagin realitzat fora del territori espanyol. El/els articles objecte de devolució deurà/n retornar-se correctament protegit/s, en el seu embalatge d'origen, en perfecte estat, amb tots els accessoris i factura.

Només el preu del producte comprat serà reemborsat (s'exclouen les despeses d'enviament) . En cap cas seran reemborsats les despeses d'enviament de comandes.

Exercitat pel comprador el desistiment dels producte/s, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. reemborsarà les quantitats rebudes mitjançant abonament en la mateixa forma en què va ser abonat, després de rebre el/els articles, en un termini no superior a catorze (14) dies naturals.

Addicionalment, tingui's en compte que d'acord amb la LGCU, existeixen determinats productes respecte dels quals no existeix dret de desistiment (béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats així com aquells que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament, com ara les lents de contacte o el líquid per a la mateixes) per part de l'usuari, per la qual cosa no s'acceptarà el desistiment en aquests supòsits.

Garantia dels productes

La garantia estàndard oferta per LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. és de dues (2) anys a comptar des de la data de lliurament, si bé en la mateixa no s'inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes, etc. imputables a l'usuari. Qualsevol defecte o presumpta no conformitat amb el producte haurà de notificar-se per escrit a LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. a través de qualsevol dels mitjans de contacte establerts a aquest efecte en l'apartat “Contacte” de la web , incloent tots els detalls en la reclamació, a l'efecte de procedir a la seva substitució o reparació (segons el cas).

En cas que el producte comprat per l'usuari no arribés en bones condicions, aquest haurà de contactar amb LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. a través de l'adreça de correu electrònic ao@armandoptics.com en un termini no superior a quaranta-vuit (48) hores des de la recepció del producte, perquè LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. gestioni la seva substitució (o en el seu cas, a la seva reparació), la recollida del producte que ha arribat en mal estat i la reclamació a l'empresa de transport.

Així mateix, els usuaris de la botiga en línia es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricadors de cadascun dels productes. Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del producte o els desgastos produïts per un ús normal d'aquest, no s'inclouen en aquesta garantia. Els minvaments en la funcionalitat dels productes degudes a les limitacions de concepció d'aquests, també estan excloses de la cobertura d'aquesta garantia.

Garanties comercials

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L., amb el seu objectiu de donar un servei de qualitat i òptim als seus usuaris, pot oferir als seus usuaris una garantia comercial addicional a la indicada en el paràgraf anterior per a alguns productes.

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la política de garanties comercials addicionals ofertes, si bé únicament l'aplicarà per a comandes realitzades a partir de la seva modificació i respectarà la política de garanties comercials addicionals anterior per a aquelles comandes que s'haguessin realitzat amb anterioritat a la seva data de modificació.

Clàusules específiques i aplicables als productes de reposició de lents de contacte venuts a través de la Botiga en línia

Els productes de reposició de lents de contacte oferts a través de la botiga en línia , com indica el seu propi nom, són productes únicament de reposició sobre lents de contacte que haguessin estat prèviament prescrites per un oftalmòleg o professional sanitari qualificat (òptic-optometrista) i el primer lliurament del qual s'hagués efectuat en un establiment físic especialitzat (centre òptic). En aquest sentit, l'usuari manifesta i garanteix a LOUIS ARMANND OPTICS, S.L.:

– Que la compra que efectua a través de la botiga en línia de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L., es realitza en el marc d'una reposició i, per tant, garanteix que el primer lliurament de lents de contacte es va efectuar en un establiment físic especialitzat (centre òptic).
– Que és major d'edat o actua sota la supervisió d'un adult.
– Que, amb caràcter previ, es va sotmetre a un reconeixement mèdic per part d'un oftalmòleg o professional sanitari qualificat (òptic-optometrista), qui li va prescriure lents de contacte per a corregir problemes de la visió.
– Que ha estat informat de les modalitats d'ús, reemplaçament, manteniment i manipulació, normes d'higiene i instruccions d'ús de les lents de contacte.
– Que no té cap contraindicació mèdica per a l'ús de lents de contacte.
– Que se sotmetrà a una revisió ocular periòdica amb un professional sanitari qualificat.

En aquells supòsits en els quals: (i) l'usuari no s'hauria sotmès –amb caràcter previ- a un reconeixement mèdic per part d'un professional sanitari qualificat que li hagués prescrit lents de contacte; (ii) el primer lliurament no s'hagués efectuat en un establiment especialitzat (centre òptic físic); i/o (iii) l'usuari desitgés demanar unes lents de contacte diferents a les prescrites un professional sanitari qualificat, haurà d'abstenir-se de realitzar cap comanda de productes de reposició de lents de contacte a través de la botiga en línia i posar-se en mans d'un professional sanitari qualificat. En aquest sentit, l'informem que la xarxa de botigues físiques de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. disposa de professionals sanitaris qualificats a aquest efecte.

D'acord amb tot l'anterior, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. no assumirà cap mena de responsabilitat pels danys a la seva salut que poguessin ser causats per l'incompliment de les anteriors garanties per part de l'usuari.

En qualsevol cas i en el supòsit de notar molèsties durant l'ús de les lents de contacte de reposició (a efectes expositius, però no limitatius: picor, llagrimeig, canvis de visió o enrogiment) l'usuari haurà d'acudir immediatament davant un professional sanitari qualificat.

Resolució del contracte

LOUIS ARMANND OPTICS, S.l.se reserva el dret a retirar de manera immediata l'accés al servei i a la botiga en línia a aquells usuaris que a criteri de LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. contravinguin el que es disposa en les presents condicions, sense possibilitat de reemborsament en cas d'haver-se efectuat el pagament.

Concretament, LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. podrà resoldre el contracte en els següents suposats:

a) Quan l'accés s'utilitzi amb finalitats il·legítims, incloent per tals els enumerats en les presenti condicions.
b) Quan les dades de cobrament proporcionats en la contractació siguin erronis o impossibilitin la facturació i/o cobrament del producte.
c) En cas d'usos fraudulents del producte o contraris a la bona fe o a la llei.

ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS
ENVIAMENTS

Enviaments gratuïts

Els enviaments a qualsevol de les nostres botigues són gratuïts.

L'enviament a domicili per a Espanya en Península i Balears són gratuïts per a vendes d'import superior a 100€, per a vendes l'import de les quals sigui inferior als 100€ el cost dels ports són 5€ per cada adreça d'enviament. Per a comandes de la resta d'Espanya i per a la resta de països de la Comunitat Europea l'import són 29€.

Mètodes de pagament

Mètodes de pagament disponibles: Targeta o Transferència.

– Pagaments amb targeta “Visa” i “Mastercard” són pagaments gestionats pels corresponents bancs, utilitza els seus sistemes informàtics, els seus mètodes d'autenticació i autorització. Louis Armannd optics, S.L. no intervé en aquest procés.

– Pagaments per transferència: Totes les comandes amb aquest mètode es queden pendents de confirmació fins a un màxim de 7 dies naturals, una vegada superat el termini, si no es pot confirmar el pagament, s'anul·larà. Amb aquest sistema l'estoc no queda reservat fins que es confirma el pagament, es pot donar la circumstància que no hi hagi estoc en el moment de confirmar el pagament, en cas en aquest cas s'informarà per correu electrònic el temps a esperar.

Temps de preparació

– Les comandes realitzades després de les 15.00 es comencen a tramitar a partir de l'endemà, sense comptar caps de setmana o festius.

– Productes En Estoc: La gestió i enviament de la comanda es realitza entre el mateix dia i les següents 72 hores, sense comptar caps de setmana o festius.

Temps d'enviament i lliurament

– Enviament Bàsic 24/72h. Gratis en cas que l'import de la comanda sigui igual o superior a 100€ i en cas que l'import sigui inferior el cost del transport serà de 5€

Aquest termini és independent al temps de preparació, si necessites rebre la teva comanda amb urgència contacta'ns prèviament.

Els dissabtes, diumenges i festius no hi ha repartiment i no comptabilitzen.

Per a enviaments a països de la Unió Europea, consultar condicions aquí.

Lliurament a domicili

En cas de no poder fer el lliurament: el transportista et cridarà si no hi ha resposta en trucar a la porta del domicili, màxim 2 intents de lliurament. Passat el límit d'intents, hauràs de recollir la comanda en l'oficina de l'operador de l'enviament més pròxima. En cas de tenir problemes o dubtes, escriu-nos a ao@armandoptics.com

Recollida a botiga

L'opció de “Recollida a botiga” implica recollir la comanda a la botiga que hagis seleccionat. Des del nostre magatzem central es prepara i envia la comanda a la botiga enviant-te un email conforme la teva comanda ha sortit dels nostres magatzems feia la botiga. Una vegada arriba a la botiga, t'avisarem mitjançant SMS conforme ja pots passar a recollir la teva comanda.

CANVIS I DEVOLUCIONS

Terminis

El termini és de 15 dies naturals des de la data de recepció de l'article. L'article a retornar s'ha de lliurar amb el precinte sense que aquest hagi estat retirat.

Per a defectes de fàbrica es disposa de dos anys de garantia del fabricant.

En cas considerar que hi ha algun desperfecte en el material rebut, ens has d'informar a ao@armandoptics.com abans de 48h després de la recepció.

A botiga

Les devolucions en botiga són gratuïtes. Hauràs de lliurar la comanda en botiga al costat de la factura i allí tramitaran la gestió de la devolució.

Per a devolucions de comandes recollides en botiga, en cas que vulguis que se't reculli la devolució en el teu domicili, se't descomptarà el cost de la recollida de l'import total a retornar (5€).

Quan es facin devolucions o canvis en botiga, no es retornarà l'import de la compra en línia al moment. Les botigues no tenen accés a les dades bancàries de les comandes en línia. La botiga enviarà a la nostra Central la comanda, una vegada ens arriba es gestiona per a tramitar la devolució per Targeta, que triga 24/48h a veure's reflectit.

A domicili

Envia un email a ao@armandoptics.com indicant el motiu de la devolució, nom, adreça, dades de la compra, així com l'horari de preferència de recollida.

També podràs retornar la teva comanda en qualsevol de les nostres botigues amb la caixa i email de confirmació de la comanda.

Per a devolucions de comandes recollides en botiga, en cas que vulguis que se't reculli la devolució en el teu domicili, se't descomptarà el cost de la recollida de l'import total a retornar (5€).

Si vols fer un canvi de model o color escriu-nos a ao@armandoptics.com i t'informarem de com fer-ho.

*Si la comanda no es pot lliurar al destinatari, ens reservem el dret de descomptar els ports de devolució en el reemborsament de la comanda una vegada se'ns retorna.

Devolució de l'import

Després d'aprovar la devolució, rebràs un email de confirmació de l'abonament i rebràs l'import de la mateixa manera en el qual vas realitzar la teva compra.

LOUIS ARMANND OPTICS, S.L. es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o ulleres o lents de contacte que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebudes.

Conflictes i mediació:

En el cas que s'arribés a produir algun conflicte a conseqüència de compres que no arribessin a bon terme. LOUIS ARMANND OPTICS, S.L., canalitzaria les possibles queixes i observacions de compradors per a aconseguir així la ràpida resolució de qualsevol mena d'incidència, recomanant en el cas que aquesta no sigui possible, la mediació de Arbitratge de Consum, o alternativament, sotmetent el conflicte als jutjats i tribunals de Barcelona com a jurisdicció competent per a les controvèrsies que es derivin de les transaccions efectuades mitjançant aquesta botiga virtual.